ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE

Kvaliteta i dostupnost usluga hitne medicinske službe
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu

  Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu ("Narodne novine", broj 28/09) kojom su definirane ovlasti i područje djelatnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 • Načela poslovanja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

  Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom kako u izvanbolničkoj, tako i u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.
  Reorganizacija hitne medicinske službe izrazito je odgovoran posao, od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku. Da bi se reorganizacija provela sukladno visoko postavljenim standardima, nužna je dobra priprema. Sve se promjene trebaju uvoditi postupno, temeljene na ozbiljnim i kontinuiranim analizama svih relevantnih parametara. Problemi koji će se pojavljivati tijekom reorganizacije trebaju se uočiti blagovremeno, kako bi se po potrebi provele odgovarajuće modifikacije planova.
  Reorganizacija hitne medicinske službe neće nastupiti preko noći, nego tek kada svi preduvjeti i čimbenici budu ostvareni. Hrvatski zavod za hitnu medicinu podrazumijeva i potiče poslovanje na načelu maksimalne odgovornosti prema stanovništvu i prema djelatnicima hitne medicinske službe, koji reorganizaciju s nestrpljenjem očekuju.
 • Cilj Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

  Cilj je Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu uspostavljanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske. Imajući na umu zahtjeve medicinske struke i dugogodišnje probleme oko uspostavljanja jedinstvenog sustava hitne medicine, Hrvatski zavod za hitnu medicinu pristupio je sistematičnom rješavanju ovog problema: definiranjem osnovnih postavki problema, ispunjavanjem potrebnih preduvjeta za uspješan ishod reforme zdravstva u djelatnosti hitne medicine, rješavanjem financijskih aspekata, izradom potrebne pravne regulative, izvedbom potrebnih radnji i ostvarenjem suradnje sa svim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta.
  Reorganizacija hitne medicinske službe jedan je od najvažnijih dijelova reforme zdravstva koja je u tijeku. Reorganizacija podrazumijeva novi način organizacije, edukaciju i/ili specijalizaciju iz hitne medicine liječnika, propisanu edukaciju iz hitne medicine medicinskih sestara, medicinskih tehničara i vozača, te standardizaciju medicinske opreme, vozila i postupaka. Sve navedeno zajedno jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Republike Hrvatske.
  Za provođenje reorganizacije zadužen je Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao krovna ustanova.
 • Aktivnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

  Hrvatski zavod za hitnu medicinu uz poslove iz članaka 138. i 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti obavlja sljedeće poslove:
  – predlaže strategiju razvoja djelatnosti hitne medicine
  – oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine
  – predlaže, planira, prati i analizira program mjera i aktivnosti u djelatnosti hitne medicine
  – predlaže ministru mrežu hitne medicine
  – utvrđuje standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom
  – utvrđuje raspored i standard hitne medicinske službe tijekom turističke sezone
  – prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u djelatnosti hitne medicine
  – koordinira i stručno usmjerava rad zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost hitne medicine
  – predlaže i oblikuje edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja / trajne izobrazbe radnika u djelatnosti hitne medicine te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje radnika u djelatnosti hitne medicine
  – utvrđuje uvjete i akreditira provoditelje programa edukacije, dodatnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja u djelatnosti hitne medicine
  – sudjeluje u obrazovanju drugih zdravstvenih radnika
  – predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja rada hitne medicine
  – planira i provodi aktivnosti radi uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  – provodi edukaciju stanovništva iz svoga područja rada
  – surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima radi unaprjeđenja liječenja i dijagnostike iz područja hitne medicine
  – surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine
  – prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine
  – prikuplja, analizira i objavljuje podatke iz djelatnosti hitne medicine i dostavlja ih ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  – prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine
  – utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i katastrofama
  – surađuje s drugim tijelima državne uprave radi unaprjeđenja hitne medicine
  – planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom Ministarstva, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom službom spašavanja te ostalim službama za spašavanje
  – utvrđuje uvjete za organizaciju hitne medicinske službe na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja
  – planira i provodi projekte u djelatnosti hitne medicine
  – obavlja i druge poslove iz područja svoje djelatnosti
  - koordinira, stručno usmjerava i prati kvalitetu rada zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

  Na području telemedicine obavlja sljedeće poslove:

  – organizira primjenu informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu, radi olakšanog pružanja zdravstvene zaštite
  – organizira uvođenje telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav Republike Hrvatske
  – organizira uvođenje telemedicinskih sustava u zdravstveni sustav Republike Hrvatske
  – izdaje rješenje za odobrenje obavljanja djelatnosti telemedicine
  – izdaje rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti telemedicine
  – obavlja stručni nadzor nad radom telemedicinskih centara, kao i nad radom zdravstvenih radnika koji obavljaju djelatnost telemedicine
  – predlaže ministru mrežu telemedicinskih centara
  – organizira osnovnu mrežu telemedicinskih centara za osiguravanje dostupnosti zdravstvenih usluga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske
  – razvija, izgrađuje i održava računalno-komunikacijsku infrastrukturu i informacijske sustave za pružanje telemedicinskih usluga
  – razvija, izrađuje i održava dijagnostičke uređaje, sklopovska i programska rješenja za djelatnost telemedicine
  – provodi prvostupanjski postupak po posebnim propisima
  – sudjeluje u predlaganju programa mjera zdravstvene zaštite i nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka vezanih uz telemedicinu i mZdravstvo
  – predlaže standarde i metode rada u telemedicini i mZdravstvu
  – daje mišljenje za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra Ministarstva, za medicinska područja u kojima se pri provođenju zdravstvene zaštite pružaju telemedicinske usluge
  – potiče civilno-vojnu suradnju na području telemedicine
  – koordinira aktivnosti vezane uz tehničko-tehnološki razvoj telemedicinske infrastrukture
  – cjelovito i sustavno prati i primjenjuje razvojne direktive i tehnologije u području telemedicine i mZdravstva
  – postavlja mjerila uspješnosti, sustav kontrole, korekcije i elaboriranja instrumenata izvrsnosti sustava
  – organizira znanstveno-stručne i promidžbene aktivnosti vezane uz primjenu telemedicine i mZdravstva
  – provodi cjeloživotno stručno usavršavanje zdravstvenih radnika putem informacijsko-komunikacijske infrastrukture
  – surađuje s tijelima državne uprave na međuresornoj aktivnosti na području telemedicine i mZdravstva
  – surađuje s tijelima državne uprave na međuresornoj aktivnosti na području zdravstvene komunikacijske infrastrukture
  – organizira, razvija i upravlja zdravstvenom komunikacijskom infrastrukturom za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske
  – prikuplja i analizira podatke potrebne za razvoj zdravstvene komunikacijske infrastrukture
  – koordinira projekte izgradnje zdravstvene komunikacijske infrastrukture i sustava koji se vežu na zdravstvenu komunikacijsku infrastrukturu
  – planira razvoj i daje prijedloge za unaprjeđenje zdravstvene komunikacijske infrastrukture
  – surađuje na projektima s međunarodnim organizacijama i institucijama radi razvoja zdravstvene komunikacijske infrastrukture
  – utvrđuje mjere u slučajevima opasnosti od uzrokovanja štete za zdravstvenu komunikacijsku infrastrukturu te
  – prikuplja, analizira i objavljuje podatke iz djelatnosti telemedicine i dostavlja ih Ministarstvu.“

 • MISIJA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

  Hrvatski zavod za hitnu medicinu je javna ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti hitne medicine. Zavod kao krovna zdravstvena ustanova, u stalnoj suradnji sa županijskim zavodima za hitnu medicinu i svim ostalim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta, osigurava provođenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza.
  Kontinuiranim praćenjem indikatora rada, poštujući pravila struke i podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom, Zavod predlaže uvjete, organizaciju i način obavljanja hitne medicine u našoj zemlji s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi.
 • VIZIJA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

  Vizija je Zavoda ustrojavanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske, temeljenog na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, što jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Republike Hrvatske.
Ustroj zavoda
 • Čelnici zavoda

  Ravnatelj:
  Ivica Erlić, dipl.oec.
  Ured ravnatelja:
  Telefon: 023 630 530
  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Zamjenik:
  Vlatko Grković, dr. med.
  Ured ravnatelja
  Telefon: 023/630-530
  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   

  Glavni tehničar:
  Antun Čačić, sveučilišni prvostupnik sestrinstva
  Telefon: 023 627 076
  Mobitel: 099 2749 792
  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

   

   

 • Upravno vijeće

  Članovi Upravnog vijeća su:

  1. Vladimir Kovačević, dipl. ing., predsjednik Upravnog vijeća
  2. dr.sc. Franka Krajnović, prof., članica Upravnog vijeća,
  3. Tajana Buljat, dipl. oec., članica Upravnog vijeća,
  4. Mladen Oluić, dr. med., član Upravnog vijeća,
  5. Antun Čačić, sveuč. prvostupnik sestrinstva, član Upravnog vijeća.

  Upravno vijeće ustanove:

  • donosi statut uz suglasnost osnivača
  • donosi druge opće akte
  • donosi program rada i razvoja
  • nadzire izvršenje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove
  • donosi financijski plan i završni račun
  • analizira financijsko poslovanje zdravstvene ustanove najmanje jedanput mjesečno
  • u slučaju gubitka u poslovanju zdravstvene ustanove bez odgađanja obavještava osnivača
  •  predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti
  • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika
  • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca
  • obavlja i druge statutom propisane poslove.
 • Stručno vijeće

  Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije je savjetodavno tijelo ravnatelja/ice.

  Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

  • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove
  • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti ustanove
  • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u ustanovi
  • predlaže stručne temelje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove
  • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge u svezi organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti
  • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada zdravstvene ustanove s financijskim mogućnostima
  • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe ustanove
  • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove
  • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika ustanove
  • obavlja i druge poslove propisane Statutom
  Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.
  Stručno vijeće sastaje se najmanje jednom u 30 dana.
  Stručno vijeće o svom radu vodi zapisnik, a svoje pismene prijedloge dostavlja ravnatelju/ici i Upravnom vijeću Zavoda.
   
  Članovi Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije:

  Predsjednik Stručnog povjerenstva:

  Marcela Bašić, dr. med.

  Članovi:

  • Marcela Bašić, dr.medicine, voditeljica sjedišta u Zadru, predsjednica SV-a,
  • Antun Čačić, bacc. med. techn., glavni tehničar, član SV-a
  • Maja Pavelić, med. sestra, voditeljica Ispostave Biograd, članica SV-a,
  • Marko Begović, med.techn., voditelj Ispostave Starigrad, član SV-a,
  • Tanja Dragaš, bacc. med. techn., voditeljica Ispostave Posedarje,
   članica SV-a,
  • Snježana Matijević, med. sestra, voditeljica Ispostave Nin, članica SV-a,
  • Luca Milka Troskot, med. sestra, voditeljica Ispostave Pag, članica SV-a,
  • Jana Morović, dr.medicine, voditeljica Ispostave Preko (Kali), članica SV-a,
  • Ana Bitunjac, med. sestra, voditeljica Ispostave Gračac, članica SV-a,
  • Nikolina Brkljača, med. sestra, voditeljica Ispostave Benkovac, članica SV-a
  • Jasna Krpina, bacc.med.techn., koordinatorica medicinske službe, članica SV-a
  • Ivica Pintur, mag.iur., voditelj službe pravnih,računovodstvenih,administrativnih i tehničkih poslova, član SV-a.

  Dosadašnji predsjednik Josip Penavić,dr.med 2016.-2017 g.

  Dosadašnji predsjednici Stručnog vijeća Zavoda:

   

  2011. - 2012. - Nives Pavić, dr. med.
  2012. - 2014. - Zlatko Kožar, dr. med.
  2014. - 2015. - Oliver Jurić, dr. med.

  2015. - 2016. - Antonija Mišak ,dr.med
  2016 - 2017. - Josip Penavić, dr.med.
  2017 - 2019. - Martin Nonković, dr. med.
 • MPDJ

  Medicinska prijavno-dojavna jedinica (MPDJ)
  Prijem poziva za intervenciju svih timova (T1 i T2) – (broj 194, dvije ulazne linije) obavljaju dvije medicinske sestre ili dva medicinska tehničara koji na temelju razgovora s pozivateljem, uz korištenje HRVATSKOG INDEXA ZA PRIJEM HITNOG POZIVA te nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupanju.
  Mogućnosti su slijedeće:
  Prihvaća se poziv kao potreba za hitnom medicinskom intervencijom, uzima se točna adresa ili lokacija (cesta, točan i prepoznatljiv orijentir – npr. crkva, škola, tvornica i sl.) te se u tom momentu određuje kriterih hitnosti (hitno i manje hitno) o kojemu ovisi brzina reakcije tima. U slučaju velike hitnosti, tim se šalje na intervenciju još tokom razgovora, zatim se uzimaju ostali podaci – osobni podaci pacijenta i pozivatelja te telefonski broj.
  Učestalost i raznovrsnost poziva takva je da traži izuzetnu koncentraciju, iskustvo te vještinu verbalne komunikacije. Zbog velike odgovornosti, na tom radnom mjestu mogu raditi samo posebno educirani djelatnici s dugogodišnjim radnim iskustvom u timovima hitne pomoći (liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari).
 • Etičko povjerenstvo

  Etičko povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije, onako kako ih definiraju važeći kodeksi medicinske etike i deontologije, etički kodeks medicinskih sestara, kao i svi ostali etički kodeksi u zdravstvenoj djelatnosti.
  Etičko povjerenstvo Zavoda obavlja sljedeće poslove:
  • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije,
  • Odobrava znanstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi,
  • Nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
  • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.
  Povjerenstvo radi u sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća Zavoda, ravnatelja Zavoda kao i članova povjerenstva.
  Sjednice se održavaju jednom u tri mjeseca, odnosno po potrebi ako to nalažu okolnosti slučaja.
  Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik i podnosi pismeno polugodišnje i godišnje izvješće Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda.

  Članovi povjerenstva:

  1. Mladen Oluić, dr. med. - predsjednik
  2. Slavica Marčina, med.sestra - član
  3. Slavica Balgavi, med.sestra - član
  4. Mario Zrilić - član
  5. Don Srećko Petrov - član
 • Povjerenstvo za kvalitetu

  Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.
  Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije obavlja sljedeće poslove:
  • Vodi registar Zavoda o umrlim pacijentima,
  • Vodi registar Zavoda o neželjenim ishodima liječenja sukladno aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,
  • Provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Zavoda
  Predsjednica dr. med. Petra Švenda koja je pomoćnica ravnatelja za kvalitetu
  Članovi povjerenstva:
  • Antonija Mišak Miletić, dr.med.
  • Branka Tomčić, dr. spec. epidemiologije
  • Danijel Sekula, dr. spec. pulmologije,
  • Petra Švenda, dr. med. 
  • Adela Matanov, dr. spec. psihijatrije
 • Povjerenstvo za lijekove

  Povjerenstvo za lijekove Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije jest tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.
  Povjerenstvo za lijekove obavlja sljedeće poslove:
  • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi,
  • dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koje se provode u ustanovi,
  • koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,
  • procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Zavoda te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine,
  • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi.
  Članovi povjerenstva:
  • Danijela Grubišić Kadić, dr.med.spec.
  • Jasna Vučak, dr. spec. obiteljske medicine,
  • Jogen Patrk, dr. spec.kardiologije,
  • Lena Magdalena Lužavec, mag. pharm.,
  • Marica Vujanić-Džepina, dr. stomatologije

KONTAKT - UPRAVA

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Put Murvice 14
I kat poslovne zgrade (Uprava zavoda)
HR - 23 000 ZADAR
 • Tel:
  +385 (0) 23 627 188
 • Fax:
  +385 (0) 23 627 185
 • Email
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • HITNI POZIVI
  194

PISARNICA

„Elektronička kontaktna točka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite."

Obavijest Ministarstva uprave Republike Hrvatske o provedbi Zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima"

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.