Aktivnosti

Hrvatski zavod za hitnu medicinu uz poslove iz članaka 138. i 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti obavlja sljedeće poslove:separator1

– predlaže strategiju razvoja djelatnosti hitne medicine
– oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine
– predlaže, planira, prati i analizira program mjera i aktivnosti u djelatnosti hitne medicine
– predlaže ministru mrežu hitne medicine
– utvrđuje standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom
– utvrđuje raspored i standard hitne medicinske službe tijekom turističke sezone
– prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u djelatnosti hitne medicine
– koordinira i stručno usmjerava rad zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost hitne medicine
– predlaže i oblikuje edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja / trajne izobrazbe radnika u djelatnosti hitne medicine te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje radnika u djelatnosti hitne medicine
– utvrđuje uvjete i akreditira provoditelje programa edukacije, dodatnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja u djelatnosti hitne medicine
– sudjeluje u obrazovanju drugih zdravstvenih radnika
– predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja rada hitne medicine
– planira i provodi aktivnosti radi uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
– provodi edukaciju stanovništva iz svoga područja rada
– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima radi unaprjeđenja liječenja i dijagnostike iz područja hitne medicine
– surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine
– prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine
– prikuplja, analizira i objavljuje podatke iz djelatnosti hitne medicine i dostavlja ih ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
– prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine
– utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i katastrofama
– surađuje s drugim tijelima državne uprave radi unaprjeđenja hitne medicine
– planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom Ministarstva, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom službom spašavanja te ostalim službama za spašavanje
– utvrđuje uvjete za organizaciju hitne medicinske službe na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja
– planira i provodi projekte u djelatnosti hitne medicine
– obavlja i druge poslove iz područja svoje djelatnosti
- koordinira, stručno usmjerava i prati kvalitetu rada zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.
Na području telemedicine obavlja sljedeće poslove:
– organizira primjenu informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu, radi olakšanog pružanja zdravstvene zaštite
– organizira uvođenje telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav Republike Hrvatske
– organizira uvođenje telemedicinskih sustava u zdravstveni sustav Republike Hrvatske
– izdaje rješenje za odobrenje obavljanja djelatnosti telemedicine
– izdaje rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti telemedicine
– obavlja stručni nadzor nad radom telemedicinskih centara, kao i nad radom zdravstvenih radnika koji obavljaju djelatnost telemedicine
– predlaže ministru mrežu telemedicinskih centara
– organizira osnovnu mrežu telemedicinskih centara za osiguravanje dostupnosti zdravstvenih usluga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske
– razvija, izgrađuje i održava računalno-komunikacijsku infrastrukturu i informacijske sustave za pružanje telemedicinskih usluga
– razvija, izrađuje i održava dijagnostičke uređaje, sklopovska i programska rješenja za djelatnost telemedicine
– provodi prvostupanjski postupak po posebnim propisima
– sudjeluje u predlaganju programa mjera zdravstvene zaštite i nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka vezanih uz telemedicinu i mZdravstvo
– predlaže standarde i metode rada u telemedicini i mZdravstvu
– daje mišljenje za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra Ministarstva, za medicinska područja u kojima se pri provođenju zdravstvene zaštite pružaju telemedicinske usluge
– potiče civilno-vojnu suradnju na području telemedicine
– koordinira aktivnosti vezane uz tehničko-tehnološki razvoj telemedicinske infrastrukture
– cjelovito i sustavno prati i primjenjuje razvojne direktive i tehnologije u području telemedicine i mZdravstva
– postavlja mjerila uspješnosti, sustav kontrole, korekcije i elaboriranja instrumenata izvrsnosti sustava
– organizira znanstveno-stručne i promidžbene aktivnosti vezane uz primjenu telemedicine i mZdravstva
– provodi cjeloživotno stručno usavršavanje zdravstvenih radnika putem informacijsko-komunikacijske infrastrukture
– surađuje s tijelima državne uprave na međuresornoj aktivnosti na području telemedicine i mZdravstva
– surađuje s tijelima državne uprave na međuresornoj aktivnosti na području zdravstvene komunikacijske infrastrukture
– organizira, razvija i upravlja zdravstvenom komunikacijskom infrastrukturom za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske
– prikuplja i analizira podatke potrebne za razvoj zdravstvene komunikacijske infrastrukture
– koordinira projekte izgradnje zdravstvene komunikacijske infrastrukture i sustava koji se vežu na zdravstvenu komunikacijsku infrastrukturu
– planira razvoj i daje prijedloge za unaprjeđenje zdravstvene komunikacijske infrastrukture
– surađuje na projektima s međunarodnim organizacijama i institucijama radi razvoja zdravstvene komunikacijske infrastrukture
– utvrđuje mjere u slučajevima opasnosti od uzrokovanja štete za zdravstvenu komunikacijsku infrastrukturu te
– prikuplja, analizira i objavljuje podatke iz djelatnosti telemedicine i dostavlja ih Ministarstvu.“

Ispis