Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavještavamo da predstavnici naručitelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije nisu u sukobu interesa s niti jednim gospodarskim subjektom u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

Dokumentacija 2023


Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 12. i 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), sve objave javne nabave robe i usluga za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za nabavu radova od 500.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nabavu te provedbu projektnih natječaja objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.


Ispis