Upravno vijeće

Upravno vijeće ustanove:

 • donosi statut uz suglasnost osnivača
 • donosi druge opće akte
 • donosi program rada i razvoja
 • nadzire izvršenje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove
 • donosi financijski plan i završni račun
 • analizira financijsko poslovanje zdravstvene ustanove najmanje jedanput mjesečno
 • u slučaju gubitka u poslovanju zdravstvene ustanove bez odgađanja obavještava osnivača
 •  predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti
 • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca
 • podnosi osnivaču godišnje izvješće o svojem radu.
 • obavlja i druge statutom propisane poslove.
 separator2

 

Članovi Upravnog vijeća su:

 1. mr.sc. Marko Kolega, dr.med., predsjednik UV
 2. dr.sc. Franka Krajnović, članica UV
 3. Anita Mijić, dipl. tur. kom., članica UV
 4. Kristina Stark, mag. soc., mag. geogr., članica UV
 5. Mladen Oluić, dr.med., član UV
 6. Nikša Antica, dipl.iur., univ.mag.admin.sanit., član UV-a


Ispis