24. Srpanj 2023

Javni natječaj za zapošljavanje vozača u timu sanitetskog prijevoza, radna jedinica Zadar na određeno vrijeme

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar

Ur.broj. 01-2468 /2023      

Zadar, 24.07.2023. godine

Na temelju članka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (službeni glasnik Zadarske županije 5/21), članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022, 127/2022, 58/2023), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, donosi

ODLUKU

o objavljivanju javnog natječaja na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  za popunjavanje radnih mjesta:

Vozač   (m/ž) u sanitetskom prijevozu,

-       1 izvršitelj na određeno vrijeme u RJ Zadar

Uvjeti:

-       srednja stručna sprema za vozača

-       12 mjeseci radnog iskustva u struci

-       vozačka dozvola B kategorije

Uz prijave na natječaj obavezno je dostaviti:

-       molbu (vlastoručno potpisanu),

-       životopis,

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika obje strane osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

-       dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju (preslika školske svjedodžbe),

-       uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-       potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ili elektronički zapis (dokaz o radnom iskustvu, e-radna knjižica),

-       preslik vozačke dozvole

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, I. Mažuranića 28, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave natječaja s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem (via e-mail) i javnom objavom odluka o prijemu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (www.zhmzz.hr).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019, 84/2021), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/2021) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/2019, 84/2021), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, odnosno dužan je dostaviti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Izabrani kandidat bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se natječe. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Riječni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.         

Ravnateljica:

Ivana Šimić, dipl.oec.

Više informacija

  • Objavljeno:

    Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

  • Status natječaja: Završen
  • Rok za podnošenje:

    Prijave se zaprimaju 8 dana od objave natječaja

  • Odluka o odabiru: Dana 11. kolovoza 2023. godine objavljena je odluka o prijemu