22. Svi 2023

Javni natječaj za zapošljavanje računovodstvenog referenta - obračun plaće na određeno vrijeme

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Ur. broj. 01- 1569  /2023

Zadar, 22.05.2023. godine

Na temelju članka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (službeni glasnik Zadarske županije 5/21), članka 24. Temeljnga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022, 127/2022), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, donosi

ODLUKU

o objavljivanju javnog natječaja na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  za popunjavanje radnih mjesta:

 • računovodstveni referent – obračun plaće, 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti:

- srednja stručna sprema – ekonomskog ili društvenog smjera

- najmanje 24 mjeseca radnog iskustva u struci

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj obvezno je dostaviti:

1. molbu (vlastoručno potpisanu),

2. životopis,

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

4. preslika osobne iskaznice (obje strane),

5. potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 • preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova (dokaz radnog iskustva u struci),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, I. Mažuranića 28, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave natječaja s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

Posebnom odlukom ravnateljice može se odrediti testiranje stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete. U tom slučaju, kandidat koji bude imao najveći broj bodova na testiranju bit će primljen na raspisano radno mjesto. O eventualnom testiranju, datumu testiranja i izvorima obvezne literature kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem (via e-mail).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem (via e-mail) i javnom objavom odluka o prijemu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (https://www.zhmzz.hr/).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019, 84/2021), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/2021) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/2019, 84/2021), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, odnosno dužan je dostaviti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Izabrani kandidat bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se natječe. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Riječni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.        

                                       

Ravnateljica:

Ivana Šimić, dipl.oec.

Više informacija

 • Objavljeno:

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje:

  Rok za dostavu prijava je 31.5.2023. godine

 • Odluka: Dana 6. lipnja 2023. godine objavljena je odluka o prijemu