09. Prosinac 2022

Javni natječaj za prijam pristupnika za odobravanje specijalističkog usavršavanja u djelatnosti hitne medicine

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar

Ur.broj. 01-  4711 /2022      

Zadar, 09.12.2022. godine

Na temelju članka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (službeni glasnik Zadarske županije 5/21), Odluke Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financiranim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine, broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16,  69/16 – Ispravak i 6/17.) te  Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15 i 100/18), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam pristupnika za odobravanje specijalističkog usavršavanja u djelatnosti

HITNE MEDICINE – 1 izvršitelj (m/ž)

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

Pristupnici su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • presliku osobne iskaznice (obje strane)
 • presliku diplome o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (dokaz o radnom iskustvu, e-radna knjižica), ne starije od dana objave ovog natječaja
 • elektronički zapis (ili uvjerenje) nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za podnositelje prijava koji su u obvezi polaganja)
 • preslika važećeg odobrenja (licence) za samostalni rad Hrvatske liječničke komore
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 • popis objavljenih radova i preslike radova
 • presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati te se bodovanje i razgovor obavljaju samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Pristupnici koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019, 84/2021), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/2021) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Bodovanje i odabir pristupnika vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za izbor specijalizanata (Narodne novine 83/2015, 100/2018).

Pristupnici koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019, 84/2021), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/2021) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/2019, 84/2021), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pristupnik  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, odnosno dužan je dostaviti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Natječaj se objavljuje na  mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva, Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar.

Prijava na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar, s naznakom: „Za natječaj za specijalizaciju iz hitne medicine“.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar.

Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, radi provođenja javnog natječaja.

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije zadržava pravo poništenja natječaja kao i pravo ne odabrati niti jednog pristupnika bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima.

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije će po službenoj dužnosti za izabrane specijalizante pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.

Odluka o izboru specijalizanta objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Ravnateljica:
Ivana Šimić, dipl. oec.

Više informacija

 • Objavljeno:

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje:

  Rok za dostavu prijava je 17.12.2022.